LY.5.d.Sóng ánh sáng – Vận dụng cao

LY.5.d.Sóng ánh sáng – Vận dụng cao

Vài dòng về Thomas Young: “He was mentioned by, among others, William Herschel, Hermann von Helmholtz, James Clerk Maxwell, and Albert Einstein. Young has been described as “The Last Man Who Knew Everything” tạm dịch là Ông ảnh hưởng đến các nhà bác học sau này như: Herschel, Helmholtz, Maxwell và Einstein. Ông được mô tả như là NGƯỜI CUỐI CÙNG BIẾT HẾT MỌI THỨ”

LY.5.c.Sóng ánh sáng – Vận dụng

LY.5.c.Sóng ánh sáng – Vận dụng

Vài dòng về Thomas Young: “He was mentioned by, among others, William Herschel, Hermann von Helmholtz, James Clerk Maxwell, and Albert Einstein. Young has been described as “The Last Man Who Knew Everything” tạm dịch là Ông ảnh hưởng đến các nhà bác học sau này như: Herschel, Helmholtz, Maxwell và Einstein. Ông được mô tả như là NGƯỜI CUỐI CÙNG BIẾT HẾT MỌI THỨ”