Khóa học

HO.4.d.Acid Amin – Vận dụng cao

Có những acid amin mà con người và động vật không thể tự tổng hợp được mà phải đưa từ bên ngoài vào thông qua thức ăn như: valine, leucine, isoleusine, methionine, treonine, phenylalanine, tryptophan, lysine…

2 Bài học


Lí thuyết Amin trình bày các khái niệm về: phân loại, danh pháp, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng của Amin qua đó các em có thể nắm vững và hiểu rõ được bản chất các phản ứng cũng như các hiện tượng hóa học.