Trắc nghiệm

An.Thi.Thu.2019 Đề Thi Thử 2019 Môn tiếng Anh của Bộ GDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Bài thi: NGOẠI NGỮ

Môn thi thành phần: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 60 phút.

Share on facebook
Chia sẻ Facebook