Trắc nghiệm

Đi.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Địa lí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                  Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
(Đề thi có 04 trang)                                                   Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ
MÃ ĐỀ 310
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Đi.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Địa lí