Trắc nghiệm

GD.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Giáo dục công dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                  Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
(Đề thi có 04 trang)                                                   Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
MÃ ĐỀ 304
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

GD.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Giáo dục công dân