Trắc nghiệm

Ho.Thi.THPTQG.2016 Đề thi THPTQG năm 2016 môn Hóa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                        Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
                                                                Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề