Trắc nghiệm

Ho.Thi.THPTQG.2018 Đề thi THPTQG năm 2018 môn Hóa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                                     Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
                                                                                    Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề