Trắc nghiệm

Ho.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                  Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Đề thi có 04 trang)                                                   Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Ho.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học