Trắc nghiệm

Li.Thi.THPTQG.2018 Đề thi THPTQG năm 2018 môn Vật lí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
ĐỀ CHÍNH THỨC
                                       Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề 206