Trắc nghiệm

Li.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: Vật lí
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
MÃ ĐỀ 223

Li.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lí