Trắc nghiệm

LS.Thi.THPTQG.2018 Đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Lịch sử

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                                                 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

                                                                                                                                                                 Mã đề thi 301

 

LS.Thi.THPTQG.2018 Đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Lịch sử