Trắc nghiệm

Si.Thi.THPTQG.2016 Đề thi THPT quốc gia năm 2016 môn Sinh học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

Bài thi: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề