Trắc nghiệm

Si.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Sinh học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔTỰ NHIÊN
(Đề thi có 04 trang)                                                   Môn thi thành phần: SINH HỌC
MÃ ĐỀ 202
                                                         Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Si.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Sinh học