Trắc nghiệm

Su.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPTQG năm 2019 môn Lịch sử

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                  Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
(Đề thi có 04 trang)                                                   Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
MÃ ĐỀ 324
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Su.Thi.THPTQG.2019 Đề thi THPTQG năm 2019 môn Lịch sử