Trắc nghiệm

Su.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Lịch sử

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút
Mã đề thi 001