Điều kiện sử dụng

Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử LuyệnThiThôngMinh.vn hay các thuộc tính di động, bao gồm cả các ứng dụng liên quan (gọi chung là “Trang thông tin điện tử” này). Trang thông tin điện tử này được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các bạn học sinh các khóa học miễn phí về luyện thi đại học và tốt nghiệp Trung học phổ thông và không vì mục đích nào khác. Thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “LuyệnThiThôngMinh.vn” đề cập đến luyenthithongminh.net, các công ty liên kết và các trang thông tin điện tử của chúng tôi (gọi chung là “LuyệnThiThôngMinh.vn”). Thuật ngữ “các bạn” đề cập đến khách hàng truy cập vào Trang thông tin điện tử và/hoặc đóng góp nội dung trên Trang thông tin điện tử này.

Trang thông tin điện tử này được cung cấp cho các bạn với điều kiện là các bạn chấp thuận không sửa đổi bất kỳ/mọi điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là “Thỏa thuận”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang thông tin điện tử này theo bất kỳ phương thức nào, các bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận và tuyên bố rằng các bạn đã đọc và hiểu các điều khoản của Thỏa thuận. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận vì Thỏa thuận có chứa thông tin liên quan đến các quyền pháp lý của các bạn và các giới hạn đối với các quyền này cũng như phần đề cập đến luật áp dụng và thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Nếu các bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này, các bạn không được phép sử dụng Trang thông tin điện tử này.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc bằng cách khác sửa đổi Thỏa thuận trong tương lai phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này và các bạn hiểu và đồng ý rằng việc các bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang thông tin điện tử này sau khi có thay đổi đó biểu thị sự chấp thuận của các bạn đối với Thỏa thuận đã cập nhật hoặc sửa đổi. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Thỏa thuận ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với các điều khoản và điều kiện này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử được cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký hoặc bằng cách đăng tải thông báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Xin vui lòng định kỳ quay lại trang này để xem phiên bản mới nhất của Thỏa thuận.

SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Một trong những điều kiện để các bạn được sử dụng Trang thông tin điện tử này đó là các bạn đảm bảo rằng (i) mọi thông tin mà các bạn cung cấp trên Trang thông tin điện tử này là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ, (ii) Các bạn sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình, giám sát và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc người khác sử dụng tài khoản của các bạn, (iii) các bạn phải đủ 13 tuổi trở lên để đăng ký tài khoản và đóng góp cho Trang thông tin điện tử của chúng tôi và (iv) các bạn có thẩm quyền hợp pháp để tham gia vào Thỏa thuận này và sử dụng Trang thông tin điện tử này theo các điều khoản và điều kiện đi kèm.

LuyệnThiThôngMinh.vn không chủ ý thu thập thông tin của bất kỳ cá nhân nào dưới 13 tuổi. Chúng tôi có toàn quyền từ chối việc truy cập Trang thông tin điện tử này và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bất kỳ người nào, tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi lý do vi phạm Thỏa thuận này.

Nghiêm cấm sao chép, truyền, tái bản, chép lại, đăng tải hoặc tái phân phối Nội dung thông tin điện tử hay bất kỳ phần nào trong đó khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của LuyệnThiThôngMinh.vn. Để xin phép, các bạn có thể liên hệ với LuyệnThiThôngMinh.vn theo địa chỉ sau:

LuyệnThiThôngMinh.vn
c/o: Stah Corp.
2443 Fillmore Street #380-3380
San Francisco, CA 94115, Hoa Kỳ

Người dùng của Trang thông tin điện tử sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng Trang thông tin điện tử theo các Điều khoản và Điều kiện này. Tuy nhiên, Trang thông tin điện tử có thể có chứa liên kết đến các thông tin điện tử của bên thứ ba thuộc quyền sở hữu và điều hành của các nhà cung cấp hoặc đại lý dịch vụ độc lập. Các bên thứ ba đó có thể tính phí sử dụng một số nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang thông tin điện tử. Do đó, các bạn nên thực hiện mọi hoạt động tìm hiểu mà các bạn thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ bên thứ ba nào để xác định xem các bạn có phải trả phí hay không. Nếu

LuyệnThiThôngMinh.vn cung cấp chi tiết về các khoản phí trên Trang thông tin điện tử, thông tin đó sẽ chỉ được cung cấp với mục đích tạo thuận lợi cho việc tham khảo và phục vụ thông tin mà thôi. LuyệnThiThôngMinh.vn không đảm bảo dưới mọi hình thức rằng thông tin này là đúng và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc dịch vụ do các thông tin điện tử mà bên thứ ba đó cung cấp.

HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Nội dung và thông tin trên Trang thông tin điện tử này (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, bản đồ, biểu tượng, phần mềm, mã hoặc tài liệu khác) cũng như cơ sở hạ tầng được dùng để cung cấp nội dung và thông tin đó là tài sản độc quyền của chúng tôi. Các bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phát, truyền, hiển thị, trưng bày, tái tạo, công bố, cấp quyền sử dụng, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển giao hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ hay thông qua Trang thông tin điện tử này. Ngoài ra, các bạn đồng ý không:
• (i) sử dụng Trang thông tin điện tử này hoặc các nội dung của Trang thông tin điện tử này cho bất kỳ mục đích thương mại nào;
• (ii) truy cập, theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung hay thông tin nào của Trang thông tin điện tử này bằng cách sử dụng bất kỳ rô-bốt, chương trình thu thập thông tin về trang thông tin điện tử (spider), chương trình trích rút dữ liệu (scraper) hay phương tiện tự động khác hay bất kỳ quy trình thủ công nào vì bất kỳ mục đích gì khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
• (iii) vi phạm các hạn chế về ứng dụng chặn rô-bốt trên Trang thông tin điện tử này hoặc bỏ qua hay tránh né các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn việc truy cập Trang thông tin điện tử này;
• (iv) thực hiện bất kỳ hành động nào mà theo toàn quyền xem xét của chúng tôi là gây nên, hoặc có thể gây nên một lượng tải lớn quá mức hoặc không tương xứng với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
• (v) liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Trang thông tin điện tử này vì bất kỳ mục đích gì khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
• (vi) “tạo khung”, “phản chiếu” hoặc bằng cách khác kết hợp bất kỳ phần nào của Trang thông tin điện tử này vào bất kỳ trang thông tin điện tử nào khác khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc
• (vii) tìm cách sửa đổi, biên dịch, điều chỉnh, chỉnh sửa, giải mã, phân tách hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ chương trình phần mềm nào mà LuyệnThiThôngMinh.vn sử dụng liên quan đến Trang thông tin điện tử hoặc các dịch vụ.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ TIẾT LỘ

LuyệnThiThôngMinh.vn tin rằng có thể bảo vệ quyền riêng tư của các bạn. Mọi thông tin cá nhân mà các bạn đăng trên Trang thông tin điện tử sẽ được sử dụng theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Nhấp vào đây để xem Chính sách về Quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của các bạn. Xin lưu ý rằng bằng việc gửi nội dung đến Trang thông tin điện tử này qua thư điện tử, bài tin đăng trên Trang thông tin điện tử này hoặc dưới hình thức khác, bao gồm các đánh giá, câu hỏi, nhận xét, gợi ý, ý tưởng về khóa học hoặc nội dung tương tự có trong bất kỳ tin bài nào của blog (gọi chung là “Tin bài”), các bạn cấp cho LuyệnThiThôngMinh.vn và các trang liên kết của LuyệnThiThôngMinh.vn quyền không độc quyền, không phải trả phí bản quyền, lâu dài, có thể chuyển nhượng, không hủy ngang và có toàn quyền cấp quyền sử dụng thứ cấp để (a) sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, phân phát, công bố, tạo tác phẩm phái sinh và hiển thị và trưng bày công khai Tin bài đó trên toàn thế giới thông qua mọi phương tiện truyền thông, dù là phương tiện ở hiện tại hoặc được phát minh trong tương lai, cho bất kỳ mục đích nào; và (b) sử dụng tên mà các bạn gửi liên quan đến Tin bài đó. Các bạn xác nhận rằng LuyệnThiThôngMinh.vn có thể lựa chọn cho biết thông tin tác giả của nhận xét hay đánh giá của các bạn. Các bạn cũng cấp cho LuyệnThiThôngMinh.vn quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào vi phạm các quyền của các bạn hoặc của LuyệnThiThôngMinh.vn đối với Tin bài do vi phạm Thỏa thuận này. Các bạn xác nhận và đồng ý rằng Tin bài không phải là thông tin mật và không phải là độc quyền.

LuyệnThiThôngMinh.vn không chỉnh sửa hay kiểm soát Tin nhắn của Người dùng được đăng tải hoặc phân phối trên Trang thông tin điện tử này bao gồm tin nhắn gửi qua mọi phòng chat, bảng tin hay diễn đàn giao tiếp khác và trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với các Tin nhắn phản hồi của Người dùng đó. Tuy nhiên, LuyệnThiThôngMinh.vn bảo lưu quyền xóa mọi Tin nhắn của Người dùng và/hoặc Nội dung trang thông tin điện tử vì bất kỳ lý do gì và theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo.

Trang thông tin điện tử này có thể bao gồm các diễn đàn thảo luận, bảng tin, dịch vụ đánh giá hoặc các diễn đàn khác mà các bạn hoặc các bên thứ ba có thể đăng đánh giá về trải nghiệm các khóa học hoặc nội dung khác, tin nhắn, tài liệu hoặc các mục khác trên Trang thông tin điện tử này (“Vùng tương tác”). Nếu LuyệnThiThôngMinh.vn cung cấp các Vùng tương tác đó thì các bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Vùng tương tác của mình và tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng. Bằng việc sử dụng các Vùng tương tác, các bạn đồng ý một cách rõ ràng không đăng tải, tải lên, chuyển giao, phân phát, lưu trữ, tạo hay bằng cách khác công bố qua Trang thông tin điện tử này bất kỳ nội dung nào sau đây:

1. Mọi tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, mã hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”) sai sự thật, bất hợp pháp, gây hiểu nhầm, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm dục, khêu gợi, quấy rối hoặc chủ trương quấy rối người khác, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, lăng mạ, kích động, gian lận hay làm phiền người khác;
2. Nội dung có tính công kích rõ ràng đối với cộng đồng trực tuyến, chính quyền sở tại, chẳng hạn như nội dung về chính trị, cổ vũ phân biệt chủng tộc, sự cuồng tín, lòng căm thù hay gây hại về thể chất thuộc mọi hình thức đối với bất kỳ nhóm người hay cá nhân nào;
3. Nội dung cấu thành, khuyến khích, cổ vũ hay cung cấp hướng dẫn cho việc thực hiện một hoạt động phi pháp, tội phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, hoặc nội dung tạo nên trách nhiệm pháp lý hay vi phạm pháp luật của bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hay luật pháp quốc tế.
4. Nội dung cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của người khác hay cung cấp hoặc tạo vi rút máy tính;
5. Nội dung có thể xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào. Cụ thể là nội dung cổ vũ việc sao chép bất hợp pháp hoặc trái phép tác phẩm có bản quyền của người khác, chẳng hạn như cung cấp các chương trình máy tính hoặc liên kết lậu đến tác phẩm đó, cung cấp thông tin nhằm tránh né các thiết bị chống sao chép do nhà sản xuất cài đặt hoặc cung cấp nhạc hay liên kết lậu đến các tệp nhạc lậu;
6. Nội dung giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hay bằng cách khác tuyên bố sai về mối quan hệ liên kết của các bạn với một cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm cả LuyệnThiThôngMinh.vn;
7. Các chương trình khuyến mại, gửi thư hàng loạt hoặc “thư rác”, truyền bá “thư rác”, “thư dây chuyền”, chiến dịch mang tính chính trị, quảng cáo, cuộc thi, xổ số hoặc lôi kéo không mong đợi;
8. Nội dung có chứa hoạt động và/hoặc bán hàng thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, chẳng hạn như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, trao đổi, quảng cáo và mô hình kim tự tháp;
9. Thông tin riêng tư của các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi họ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số An sinh Xã hội/Sổ bảo hiểm Xã hội/Số CMND và số thẻ tín dụng;
10. Có chứa các trang truy cập hạn chế hoặc yêu cầu mật khẩu hoặc các trang hay hình ảnh ẩn (không liên kết đến hay từ một trang có thể truy cập khác); Vi rút, dữ liệu lỗi hay các tệp tin có hại, hỏng hay phá hoại khác;
11. Nội dung không liên quan đến chủ đề của Vùng tương tác đăng tải Nội dung đó; hoặc
12. Nội dung hoặc liên kết đến nội dung mà theo toàn quyền quyết định của LuyệnThiThôngMinh.vn (a) vi phạm quy định của các tiểu mục trên đây, (b) gây khó chịu, (c) hạn chế hay cản trở bất kỳ cá nhân khác trong việc sử dụng hay trải nghiệm Vùng tương tác hoặc Trang thông tin điện tử này hoặc (d) có thể khiến LuyệnThiThôngMinh.vn hoặc các công ty liên kết hoặc người dùng của LuyệnThiThôngMinh.vn đứng trước nguy cơ bị tổn hại hoặc chịu trách nhiệm pháp lý dưới mọi hình thức.

LuyệnThiThôngMinh.vn không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung nào mà các bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên hoặc đối với bất kỳ mất mát hay hư hại nào đối với Nội dung đó. LuyệnThiThôngMinh.vn cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, sự phỉ báng, nói xấu, bôi nhọ, thiếu sót, lừa dối, tục tĩu, khiêu dâm hay hành vi xúc phạm nào mà các bạn có thể gặp phải. Là nhà cung cấp dịch vụ tương tác, LuyệnThiThôngMinh.vn không chịu trách nhiệm đối với mọi tuyên bố, khẳng định hay Nội dung mà người dùng của LuyệnThiThôngMinh.vn cung cấp trong bất kỳ diễn đàn công khai, trang cá nhân hay Vùng tương tác nào khác. Mặc dù LuyệnThiThôngMinh.vn không có nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hay theo dõi bất kỳ Nội dung nào được đăng tải hoặc phân phát qua bất kỳ Vùng tương tác nào nhưng LuyệnThiThôngMinh.vn bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định loại bỏ, sàng lọc, biên dịch hay chỉnh sửa mọi nội dung được đăng tải hoặc lưu trữ trên Trang thông tin điện tử này vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo hoặc yêu cầu các bên thứ ba thay mặt mình thực hiện những hành động này và các bạn sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với việc sao lưu các bản dự phòng và thay thế mọi Nội dung các bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên Trang thông tin điện tử này bằng chi phí và phí tổn của chính các bạn.

Nếu các bạn được xác định có quyền nhân thân (bao gồm các quyền về thông tin tác giả hoặc tính toàn vẹn) đối với Nội dung, các bạn theo đó tuyên bố rằng (a) các bạn không yêu cầu sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cùng với Nội dung hay bất kỳ tác phẩm phái sinh hoặc nâng cấp hay cập nhật nào; (b) các bạn không phản đối LuyệnThiThôngMinh.vn hay các bên nhận quyền sử dụng, bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng của LuyệnThiThôngMinh.vn công bố, sử dụng, sửa đổi, xóa và khai thác Nội dung; (c) các bạn từ bỏ vĩnh viễn và đồng ý không khiếu nại hay đòi hỏi bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ và tất cả các quyền nhân thân của tác giả đối với Nội dung và (d) các bạn miễn trừ vĩnh viễn cho LuyệnThiThôngMinh.vn, các bên nhận quyền sử dụng, bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng của LuyệnThiThôngMinh.vn khỏi mọi khiếu nại mà các bạn có thể thực hiện chống lại LuyệnThiThôngMinh.vn dựa trên bất kỳ quyền nhân thân nào.

Mọi hình thức sử dụng Vùng tương tác hay các phần khác của Trang thông tin điện tử này vi phạm với các điều trên đều vi phạm điều khoản của Thỏa thuận này và có thể dẫn đến, trong số các hình phạt khác, việc chấm dứt hoặc tạm đình chỉ các quyền sử dụng Vùng tương tác và/hoặc Trang thông tin điện tử này của các bạn.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY. PHẦN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA LuyệnThiThôngMinh.vn ĐỐI VỚI QUÝ VỊ VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG PHẦN NÀY HOẶC CÁC PHẦN KHÁC TRONG THỎA THUẬN, VUI LÒNG THAM VẤN LUẬT SƯ ĐỂ LÀM RÕ TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY.
THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC CÓ LỖI, BAO GỒM CẢ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VÀ KẾT QUẢ TRẢ LỜI. LuyệnThiThôngMinh.vn KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI, MỌI LỖI HOẶC NỘI DUNG THIẾU CHÍNH XÁC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN KIẾN THỨC ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BÀI GIẢNG, CÂU HỎI, CÂU TRẢ LỜI. V.V.). NGOÀI RA, LuyệnThiThôngMinh.vn CÔNG KHAI GIỮ QUYỀN SỬA MỌI LỖI VỀ CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA MÌNH.

LuyệnThiThôngMinh.vn KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ KHẲNG ĐỊNH/CAM KẾT NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (NỘI DUNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ) HAY BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG ĐÓ VÌ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH GÌ VÀ VIỆC ĐƯA VÀO HOẶC SẼ CHÀO BÁN BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ LuyệnThiThôngMinh.vn XÁC NHẬN HAY GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ. TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO ĐÚNG THỰC TẾ” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. LuyệnThiThôngMinh.vn KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC THUỘC MỌI HÌNH THỨC THỂ HIỆN RẰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY, MÁY CHỦ HOẶC MỌI THƯ ĐIỆN TỬ GỬI TỪ LuyệnThiThôngMinh.vn KHÔNG CHỨA VI RÚT HOẶC CÁC PHẦN TỬ CÓ HẠI KHÁC.
TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, LuyệnThiThôngMinh.vn TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN HÀM Ý THUỘC MỌI HÌNH THỨC VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN CHIẾM HỮU BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG VI PHẠM.

LuyệnThiThôngMinh.vn CŨNG CÔNG KHAI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, KHẲNG ĐỊNH HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC THUỘC MỌI HÌNH THỨC VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HAY ĐẶC ĐIỂM ĐỘC QUYỀN CỦA NỘI DUNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ.
KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA LuyệnThiThôngMinh.vn ĐỐI VỚI (I) TỬ VONG HAY THƯƠNG TÍCH VỀ CON NGƯỜI DO SƠ SUẤT; (II) GIAN LẬN; (III) TUYÊN BỐ GIAN LẬN (IV) VI PHẠM CỐ Ý HOẶC CẨU THẢ (V) MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.
PHỤ THUỘC VÀO CÁC QUY ĐỊNH Ở TRÊN, QUÝ VỊ TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP LuyệnThiThôngMinh.vn (HOẶC CÁC CÁN BỘ/NHÂN VIÊN HOẶC TÌNH NGUYỆN VIÊN) SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC MỌI TỔN THẤT VỀ THU NHẬP, LỢI NHUẬN, SỰ TÍN NHIỆM, DỮ LIỆU, HỢP ĐỒNG, VIỆC SỬ DỤNG TIỀN HOẶC TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CŨNG NHƯ TUYÊN BỐ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỀ CẬP Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ BẮT BUỘC KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.
Nếu LuyệnThiThôngMinh.vn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến việc các bạn sử dụng trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ của chúng tôi thì trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của Các công ty thuộc LuyệnThiThôngMinh.vn sẽ không vượt quá giá trị lớn hơn của (a) khoản phí giao dịch đã được thanh toán cho LuyệnThiThôngMinh.vn cho các giao dịch trên Trang thông tin điện tử này làm phát sinh khiếu nại đó, hoặc (b) Một trăm đô la (USD 100.00).

Giới hạn trách nhiệm pháp lý thể hiện sự phân chia rủi ro giữa các bên. Giới hạn được quy định trong phần này sẽ vẫn tồn tại và được áp dụng ngay cả khi các mục đích cơ bản của các biện pháp khắc phục giới hạn được quy định trong các điều khoản này không thực hiện được. Giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong các điều khoản này phục vụ lợi ích của LuyệnThiThôngMinh.vn

BỒI HOÀN

Các bạn đồng ý bảo vệ và bồi hoàn cho LuyệnThiThôngMinh.vn và các công ty liên kết của LuyệnThiThôngMinh.vn cũng như các cán bộ/ nhân viên và TÌNH NGUYỆN VIÊN của họ khỏi mọi khiếu nại, vụ kiện, yêu cầu, thu hồi, tổn thất, thiệt hại, khoản tiền phạt, hình phạt hoặc các chi phí hay phí tổn khác dưới mọi hình thức hoặc tính chất, bao gồm nhưng không giới hạn bởi phí kế toán và pháp lý hợp lý do bên thứ ba yêu cầu do:
• (i) các bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc các văn bản/tài liệu được đề cập trong Thỏa thuận này;
• (ii) các bạn vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền của bên thứ ba; hoặc
• (iii) các bạn sử dụng Trang thông tin điện tử này.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BÊN THỨ BA

Trang thông tin điện tử này có thể chứa các siêu liên kết đến các trang thông tin điện tử do các bên không phải LuyệnThiThôngMinh.vn điều hành. Những siêu liên kết đó chỉ được cung cấp cho các bạn với mục đích tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát các trang thông tin điện tử đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hay quyền riêng tư hoặc các nguyên tắc khác của các trang thông tin điện tử đó. Ngoài ra, các bạn cần thực hiện các biện pháp đề phòng để đảm bảo rằng mọi liên kết mà các bạn chọn hoặc phần mềm mà các bạn tải về (cho dù từ Trang thông tin điện tử này hay các trang thông tin điện tử khác) đều không có các phần tử như vi rút, sâu máy tính, chương trình trojan horse (ngựa thành Troy), khiếm khuyết hay các phần tử có tính phá hủy khác. Việc chúng tôi đưa các siêu liên kết vào các trang thông tin điện tử đó không ngụ ý bất kỳ việc xác nhận tài liệu nào trên các trang thông tin điện tử đó hoặc bất kỳ mối quan hệ liên kết nào với các nhà điều hành của các trang thông tin điện tử đó. Trong một số trường hợp, bên thứ ba có thể yêu cầu các bạn liên kết hồ sơ của các bạn trên LuyệnThiThôngMinh.vn với hồ sơ trên một trang thông tin điện tử của bên thứ ba khác. Việc lựa chọn thực hiện như vậy hoàn toàn mang tính tùy chọn và các bạn có thể vô hiệu hóa việc cho phép liên kết thông tin này (với trang thông tin điện tử của bên thứ ba) vào bất kỳ thời điểm nào.

PHẦN MỀM TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY

Trừ khi có quy định khác, tài liệu trên các trang thông tin điện tử được trình bày với mục đích duy nhất là cung cấp các khóa học miễn phí bằng tiếng Việt của LuyệnThiThôngMinh.vn. Trang thông tin điện tử của LuyệnThiThôngMinh.vn được kiểm soát và điều hành từ văn phòng công ty tại Hoa Kỳ. LuyệnThiThôngMinh.vn không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về việc tài liệu trên các trang thông tin điện tử của LuyệnThiThôngMinh.vn là phù hợp hay sẵn có để sử dụng ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Những người dùng lựa chọn truy cập trang thông tin điện tử LuyệnThiThôngMinh.vn từ bên ngoài Hoa Kỳ thực hiện việc này theo quyết định riêng của mình và có trách nhiệm tuân thủ luật pháp của nước sở tại nếu và trong phạm vi được pháp luật nước sở tại áp dụng. Phần mềm từ các trang thông tin điện tử của LuyệnThiThôngMinh.vn cũng phải tuân thủ quy định về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Các bạn không được tải về hoặc bằng cách khác xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất kỳ phần mềm nào từ các trang thông tin điện tử của LuyệnThiThôngMinh.vn (a) đến (hoặc cho một công dân hoặc cư dân của) Cuba, I-rắc, Xu-đăng, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) đến bất kỳ ai thuộc danh sách Các công dân bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh sách những người bị cấm xuất khẩu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng các trang thông tin điện tử của LuyệnThiThôngMinh.vn, các bạn khẳng định và đảm bảo rằng các bạn không cư trú, thuộc quyền kiểm soát hoặc là công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia nào nêu trên hay thuộc bất kỳ danh sách nào nêu trên.

Mọi phần mềm có sẵn để tải về từ các trang thông tin điện tử của LuyệnThiThôngMinh.vn (“Phần mềm”) đều là tác phẩm có bản quyền của LuyệnThiThôngMinh.vn hoặc các công ty liên kết của LuyệnThiThôngMinh.vn hoặc phần mềm của bên thứ ba khác đã được xác định. Việc các bạn sử dụng Phần mềm đó phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận cấp quyền sử dụng dành cho người sử dụng cuối cùng, nếu có, đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm (“Thỏa thuận cấp quyền sử dụng”). Các bạn không được cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào đi kèm hoặc bao gồm Thỏa thuận cấp quyền sử dụng trừ khi các bạn đồng ý trước với các điều khoản trong Thỏa thuận cấp quyền sử dụng. Đối với mọi Phần mềm có sẵn để tải về trên Trang thông tin điện tử này mà không có Thỏa thuận cấp quyền sử dụng đi kèm, chúng tôi theo đây cấp cho các bạn với tư cách là người dùng, quyền sử dụng hạn chế, dành cho cá nhân và không thể chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm cho mục đích xem và sử dụng dưới hình thức khác Trang thông tin điện tử này theo các điều khoản và điều kiện này và không cho mục đích nào khác.

Xin lưu ý rằng mọi Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả HTML, XML, mã Java và điều khiển Active X có trên Trang thông tin điện tử này đều thuộc quyền sở hữu của LuyệnThiThôngMinh.vn và/hoặc các công ty liên kết của LuyệnThiThôngMinh.vn và được bảo hộ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Việc sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm bị nghiêm cấm và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nghiêm khắc. Những người vi phạm sẽ bị truy tố tới mức tối đa áp dụng.

KHÔNG GIỚI HẠN CÁC QUY ĐỊNH Ở TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI TẠO PHẦN MỀM ĐẾN BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC ĐỊA ĐIỂM NÀO KHÁC NHẰM MỤC ĐÍCH TIẾP TỤC TÁI TẠO HOẶC PHÂN PHỐI LẠI LÀ HÀNH VI BỊ CẤM. PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG.

THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

Mọi nội dung của Trang thông tin điện tử này thuộc bản quyền của LuyệnThiThôngMinh.vn – 2018. Bảo lưu mọi quyền. LuyệnThiThôngMinh.vn không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên các trang thông tin điện tử do các bên không phải LuyệnThiThôngMinh.vn điều hành. LuyệnThiThôngMinh.vn và/hoặc các nhà cung cấp hoặc bên cấp quyền sử dụng của LuyệnThiThôngMinh.vn và các bạn không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, dù toàn bộ hay một phần, khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của LuyệnThiThôngMinh.vn hay chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan. Ngoài ra, giao diện của Trang thông tin điện tử này, bao gồm tất cả tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, các biểu tượng và chú thích về nút là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và/hoặc kiểu dáng thương mại của LuyệnThiThôngMinh.vn và các bạn không được sao chép, bắt chước hay sử dụng, dù toàn bộ hay một phần, khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của LuyệnThiThôngMinh.vn. Mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên hoặc biểu tượng của khác của công ty được đề cập trong Trang thông tin điện tử này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Việc đề cập đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quá trình hoặc thông tin nào khác theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hay bằng cách khác không cấu thành hay ngụ ý sự xác nhận, bảo hộ hay giới thiệu của LuyệnThiThôngMinh.vn cho các nội dung đó.

Thông báo và Chính sách gỡ bỏ đối với nội dung bất hợp pháp

LuyệnThiThôngMinh.vn điều hành trên cơ sở “thông báo và gỡ bỏ”. Nếu các bạn có bất kỳ khiếu nại hay phản đối nào đối với tài liệu hoặc nội dung bao gồm cả Tin nhắn của người dùng đăng trên Trang thông tin điện tử này hoặc nếu các bạn tin rằng tài liệu hoặc nội dung đăng trên Trang thông tin điện tử này vi phạm bản quyền mà các bạn đang nắm giữ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức bằng cách thực hiện theo thủ tục thông báo và gỡ bỏ. Nhấp vào đây để xem Thủ tục thông báo và gỡ bỏ. Khi thủ tục này được thực hiện, LuyệnThiThôngMinh.vn sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp trong khoảng thời gian hợp lý.

Sửa đổi

Tại từng thời điểm, LuyệnThiThôngMinh.vn có thể thay đổi, bổ sung hoặc xóa các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này theo toàn quyền quyết định của mình nếu LuyệnThiThôngMinh.vn xem là cần thiết cho các mục đích pháp lý, quy định chung và kỹ thuật hoặc do có thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp hoặc bản chất hay bố cục của Trang thông tin điện tử. Các bạn công khai đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi đó.

LuyệnThiThôngMinh.vn có thể thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ nội dung dịch vụ nào của LuyệnThiThôngMinh.vn vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cung cấp các tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung. LuyệnThiThôngMinh.vn cũng có thể áp đặt giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của các bạn đối với tất cả hoặc các phần của Trang thông tin điện tử hoặc mọi trang thông tin điện tử LuyệnThiThôngMinh.vn khác mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý vì các lý do kỹ thuật hoặc bảo mật, để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc phá hủy dữ liệu hoặc trong trường hợp chúng tôi xác định theo toàn quyền quyết định của mình rằng các bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hay quy định nào và trong trường hợp chúng tôi quyết định ngừng cung cấp một dịch vụ.

VIỆC QUÝ VỊ TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG LuyệnThiThôngMinh.vn TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI HOẶC SAU KHI ĐĂNG TẢI BẤT KỲ THÔNG BÁO THAY ĐỔI NÀO NHƯ VẬY THỂ HIỆN QUÝ VỊ CHẤP THUẬN VỚI CÁC SỬA ĐỔI ĐÓ.

THẨM QUYỀN TÀI PHÁN VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Trang thông tin điện tử này do một tổ chức của Hoa Kỳ điều hành và Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Hoa Kỳ. Các bạn theo đây đồng ý với quyền tài phán và địa điểm xét xử riêng biệt của các tòa án tại Hoa Kỳ và công nhận sự công bằng và thích hợp của các thủ tục tố tụng tại các tòa án đó đối với mọi trách chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang thông tin điện tử này. Các bạn đồng ý rằng tất cả khiếu nại chống lại LuyệnThiThôngMinh.vn mà các bạn có thể thực hiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang thông tin điện tử này phải được điều trần/xét xử và giải quyết tại tòa án có đủ thẩm quyền tài phán đối với vấn đề đó tại Hoa Kỳ.

Trong trường hợp bất kỳ hoặc phần nào của điều khoản trong các điều khoản và điều kiện tuyên bố là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành trong phạm vi nào đó theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều khoản trong phạm vi đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và giá trị thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất theo quy định của luật pháp.

QUYỀN SỬ DỤNG DI ĐỘNG BỔ SUNG

Các phần của phần mềm di động LuyệnThiThôngMinh.vn có thể sử dụng tài liệu có bản quyền và LuyệnThiThôngMinh.vn xác nhận việc sử dụng tài liệu này. Ngoài ra, có các điều khoản cụ thể áp dụng cho việc sử dụng một số ứng dụng di động nhất định của LuyệnThiThôngMinh.vn. Vui lòng truy cập trang Quyền sử dụng di động để biết thông báo cụ thể về các ứng dụng di động của LuyệnThiThôngMinh.vn.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bạn đồng ý rằng giữa các bạn và LuyệnThiThôngMinh.vn không tồn tại bất kỳ quan hệ liên doanh, đại lý, đối tác hoặc lao động nào xuất phát từ Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Trang thông tin điện tử này.

Việc thực hiện Thỏa thuận này của chúng tôi tuân thủ luật pháp và thủ tục pháp lý hiện hành và không có quy định nào trong Thỏa thuận này giới hạn quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu hoặc quy định về thực thi luật pháp hoặc các yêu cầu khác của chính quyền hay pháp luật liên quan đến việc các bạn sử dụng Trang thông tin điện tử này hoặc thông tin được cung cấp cho chúng tôi hoặc được chúng tôi thu thập liên quan đến việc sử dụng đó. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, các bạn đồng ý rằng các bạn sẽ tiến hành mọi khiếu nại hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc các bạn truy cập hoặc sử dụng Trang thông tin điện tử này trong vòng hai (2) năm kể từ ngày phát sinh khiếu nại hoặc khiếu kiện đó hoặc khiếu nại hay khiếu kiện đó sẽ bị từ bỏ không hủy ngang.

Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa thuận này được xác định là vô hiệu hoặc không thể thực thi theo luật áp dụng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý được trình bày ở trên, thì điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ bị coi là bị thay thế bằng điều khoản có hiệu lực, có thể thực thi có mục đích tương đồng nhất với điều khoản gốc và các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Thỏa thuận này (và các điều khoản và điều kiện khác được quy định trong Thỏa thuận) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bạn và LuyệnThiThôngMinh.vn về Trang thông tin điện tử này và Thỏa thuận sẽ thay thế tất cả trao đổi và dự thảo trước đó hoặc hiện thời, cho dù bằng phương tiện điện tử, lời nói hay bằng văn bản giữa các bạn và LuyệnThiThôngMinh.vn về Trang thông tin điện tử này. Bản in của Thỏa thuận này và bất kỳ thông báo nào được cung cấp ở dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này trong cùng phạm vi và tuân theo cùng điều kiện như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo ra và duy trì ban đầu ở dạng in.

Các Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải bằng ngôn ngữ của Trang thông tin điện tử. Các Điều khoản và Điều kiện cụ thể mà theo đó các bạn thể hiện sự đồng ý của mình sẽ không được LuyệnThiThôngMinh.vn lưu trữ riêng rẽ.

Trang thông tin điện tử không thể luôn được cập nhật định kỳ hoặc thường xuyên và do đó không bắt buộc phải đăng ký là sản phẩm biên soạn theo các quy định của pháp luật liên quan.

Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này được bảo lưu.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Nếu các bạn cần giải đáp cho bất kỳ câu hỏi nào hoặc về cách thức liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi. Hoặc các bạn có thể gửi thư đến địa chỉ:

LuyệnThiThôngMinh.vn
c/o: Stah Corp.

2443 Fillmore Street #380-3380,
San Francisco, CA 94115, Hoa Kỳ
Email: info@luyenthithongminh.vn
©2017 LuyệnThiThôngMinh.vn. Bảo lưu mọi quyền.